Privacyverklaring

Privacyverklaring Paarse Aap toffe stoffen
Versie 1.1 – 25 mei 2018

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van onze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Paarse Aap toffe stoffen, gevestigd aan Zwanenbloemstraat 10, 6002 CX Weert – Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Paarse Aap toffe stoffen
Neeltje van de Braak
Zwanenbloemstraat 10
6002 CX Weert
Nederland
info@paarseaap.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Paarse Aap toffe stoffen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type
– Bestelgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@paarseaap.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Paarse Aap toffe stoffen verwerkt jouw persoonsgegevens enkel en alleen voor de volgende doelen:
– het afhandelen van jouw betaling/bestelling en eventuele klachten/retouren;
– het verzenden van onze nieuwsbrief via Mailchimp. Je kunt je hiervoor te allen tijde uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief;
– om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld voor een vraag over je bestelling);
– om goederen en diensten bij je af te leveren;
– om, wanneer nodig, je adres te bevestigen aan externe partners zoals PostNL of MyParcel, zodat je bestelling op het juiste adres kan worden geleverd;
– Paarse Aap toffe stoffen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Jouw persoonsgegevens kunnen alleen rechtmatig door ons worden gebruikt en verwerkt wanneer aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
– het gebruik van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die je met ons hebt gesloten;
– we beschikken over je uitdrukkelijke en vrije toestemming om je gegevens voor een bepaald doel te gebruiken;
– het gebruik van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen;
– we zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
Paarse Aap toffe stoffen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Met andere woorden, we bewaren je gegevens zolang je een actieve klant bent of totdat je je toestemming om je gegevens te bewaren intrekt of zolang we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren (de Belastingdienst geeft een bewaarplicht van 7 jaar). Mocht Paarse Aap toffe stoffen ophouden te bestaan, dan bewaren we alleen nog de gegevens die voor de Belastingdienst noodzakelijk zijn.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?
Paarse Aap toffe stoffen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Paarse Aap toffe stoffen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om je onze diensten te verstrekken.
Paarse Aap toffe stoffen alleen heeft toegang tot je gegevens. Daarnaast doen we ook beroep op externe leveranciers die voor ons bepaalde verwerkingen uitvoeren zodat we jou onze producten en activiteiten kunnen aanbieden, zoals IT-diensten, financiële, boekhoudkundige, logistieke en soortgelijke andere diensten. Aangezien deze externe leveranciers in het kader van de door ons gevraagde diensten toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens, hebben we technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat jouw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt en gebruikt voor de doeleinden en gelegenheden zoals hierboven beschreven.
Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Houd er rekening mee dat de inhoud van je winkelmandje in een cookie wordt opgeslagen. Een aankoop zonder cookies is daarom om technische redenen helaas niet mogelijk. Paarse Aap toffe stoffen gebruikt verder geen cookies of vergelijkbare technieken. Paarse Aap toffe stoffen maakt gebruik van geanonimiseerde Google analytics, hierdoor zijn er geen gegevens te herleiden naar een specifiek IP-adres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paarse Aap toffe stoffen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@paarseaap.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Paarse Aap toffe stoffen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Meldplicht
In geval van datalekken hebben we meldplicht bij het Meldloket datalekken AP

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Paarse Aap toffe stoffen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@paarseaap.nl.